Aktuality

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce

V Hrubove 9.7.2020


Vyhlasuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE HRUBOV


v súlade s § 18a odst. 1-4 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 16 /2020 v Hrubove dňa 17.6.2020.Určuje následovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:


    Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr do 10.8.2020 na Obecnom úrade v Hrubove v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ – neotvárať! úväzok 0,05

    POŽIADAVKY:

  1. prihláška na výberové konanie
  2. súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v OZ
  3. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
  4. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie - doklad
  5. osobitné kvalifikačné predpoklady - prax vo funkcii minimálne 6 rokov


Štefan Trusák
starosta obce