Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce

V Hrubove 12.6.2020


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 17.6.2020 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
 3. Prejednanie správ o výsledkoch finančných kontrol č. 2,3/2020
 4. Schválenie plánu kontroly hlavnej kontrolórky obce na II. Polrok 2020
 5. Prejednanie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za rok 2019
 6. Vstup obce do Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,a.s.
 7. Schválenie výberového konania na kontrolóra /ku obce
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver


Štefan Trusák
starosta obce