Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce

V Hrubove 26.11.2018


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2018 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


 1. Úvodné náležitosti
  a) Otvorenie zasadnutia
  b) Určenie overovateľov zápisnice
  c) Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva a informovanie o vzdaní sa poslaneckých mandátov
  d) Odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  e) Zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
  f) Príhovor starostu
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3. Voľba zástupcu starostu obce
 4. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
 5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov
 7. Určenie platu starostu
 8. Diskusia
 9. Záver


Štefan Trusák
starosta obce