Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce

V Hrubove 20.11.2018


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2018 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.



Program rokovania


  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
  3. Usporiadanie podujatia „Mikuláš“
  4. Schválenie auditu 2017
  5. Správa o výsledkoch finančnej kontroly č. 5/2018
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver


Štefan Trusák
starosta obce