Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce


V Hrubove 10.8.2018


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 16.08.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
  3. Usporiadanie podujatia „Mesiac úcty k starším“
  4. Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 3/2018
  5. Schválenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
  6. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018-2022
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver


Štefan Trusák
starosta obce