Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce


V Hrubove 1.6.2018


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 8.6.2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu
 3. Prejednanie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce Hrubov za rok 2017
 4. Organizačno – technické zabezpečenie „Dňa rodiny 2018“
 5. Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia
 6. Prejednanie správ o výsledkoch finančných kontrol
 7. Schválenie plánu hlavnej kontrolórky obce na II.polrok 2018
 8. Schválenie programu osláv 540. výročia založenia obce
 9. Informovanie zastupiteľstva o trase vodovodnej prípojky
 10. Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 2/2018
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver


Štefan Trusák
starosta obce