Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce


V Hrubove 5.3.2018


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2018 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
 3. Prejednanie správ o výsledkoch finančných kontrol 1/2018 a 2/2018
 4. Organizačno – technické zabezpečenie „Stavanie mája“
 5. Prejednanie žiadosti TJ Partizán Hrubov na rok 2018
 6. Informovanie zastupiteľstva o možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia
 7. Informovanie zastupiteľstva o realizácii projektovej dokumentácie vodovodnej prípojky
 8. Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 1/2018
 9. Predloženie majetkových priznaní
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver


Štefan Trusák
starosta obce