Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce


V Hrubove 8.12.2017


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2017 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020
 5. Prejednanie rozpočtového opatrenia
 6. Schválenie auditu za rok 2016
 7. Správa o výsledkoch finančnej kontroly
 8. VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad na rok 2018
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018
 10. Privítanie Nového roka 2018
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver


Štefan Trusák
starosta obce