Aktuality

Výberové konanie

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky: MŠ Hrubov

Kvalifikačné a ostatné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania
 • Vykonanie prvej atestácie (alebo I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy)
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
 • Ovládanie štátneho jazyka

  Ďalšie požiadavky:

 • Znalosť príslušnej legislatívy
 • Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
 • Osobnostné a morálne predpoklady
 • Znalosť práce s PC

  Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:

 • Žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • Overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • Overená fotokópia dokladu o vykonaní prvej atestácie
 • Profesijný životopis (vrátané písomného a telefonického kontaktu)
 • Potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • Doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (rozsah max. 3 strán)
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným menným zoznamom úradných dokumentov

  Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedeným odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie – MŠ Hrubov – neotvárať“ na adresu: Obec Hrubov, Hrubov 97, alebo osobne do podateľne Obecného úradu Hrubov do termínu 8.12.2017.

  Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

  Hrubov, 13.11.2017

  Štefan Trusák, starosta obce