Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce


V Hrubove 22.9.2017


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2017 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o výsledkoch finančnej kontroly
  4. Prejednanie rozpočtového opatrenia
  5. Usporiadanie podujatia „Mesiac úcty k starším“
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver


Štefan Trusák
starosta obce