Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce


V Hrubove 23.6.2017


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 28.6.2017 (streda) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Návrh na schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska a domu nádeje
 4. Prejednanie príspevku o výške poplatku MŠ
 5. Návrh plánu kontr.činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrubov na II.polrok 2017
 6. Prejednanie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce Hrubov za rok 2016
 7. Prejednanie návrhu rekonštrukie budov ocú a ZŠ - oprava fasád a odkvapov zo striech budov
 8. Prejednanie a schválenie štatútu obce
 9. Prejednanie a schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce
 10. Prejednanie správ o výsledkoch finančných kontrol
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver


Štefan Trusák
starosta obce