Zmluvy

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č.546/2010 Z.z
Dohody -ÚPSVaR
pdf Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
pdf Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
pdf Dodatok
pdf Dohoda č.07/2015/§54-Šnz-1.časť
pdf Dohoda č.07/2015/§54-Šnz- 2.časť
pdf Dohoda č.07/2015/§54-Šnz-3.časť
pdf dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - rok 2017
pdf Dohoda 16/35/052/471 1.časť
pdf Dohoda 16/35/052/471 2.časť
pdf Dodatok k dohode č. 16/35/052/471
pdf Dohoda č. 17/35/50J/23
pdf Dohoda č. 18//35/50J/32
pdf Dohoda č.19/35/054/97
pdf Dohoda č.1 § 10
Potraviny Hrubov
pdf Zmluva o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
pdf Nájomná zmluva
Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o bezoodplatnom prevode majetku štátu
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf Auditorská zmluva
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
pdf auditorská správa
pdf zmluva o dielo - 1- časť
pdf zmluva o dielo - 2.časť
pdf zmluva o dielo - Strecha budovy ocú
pdf Dodatok k zmluve o dielo - Premier Consulting EU s.r.o.
pdf Zmluva o dielo - JES Košice
pdf Zmluva Natur-pack
pdf Dodatok k zmluve Natur-pack
pdf zmluva o dielo - PP Protect
pdf zmluva o dielo - Ing. Kleban
pdf dodatok- zmluva o dielo PP Protect
pdf Zmluva o dielo - Babin OBERO
pdf Zmluva o dielo Ultima Invest 1
pdf Zmluva o dielo Ultima Invest 2
pdf Zmluva o dielo - Gasprojekt
pdf 2019 - zmluva o dielo MOPOSTAV + krycí list rozpočtu
pdf 2019 -Zmlluva o dielo MOUREZ + krycí list rozpočtu
pdf 2020 -Dodatok k zmluve - MOPOSTAV
pdf 2020 - Dodatok z zmluve MOUREZ
pdf 2020 - Zmluva o dielo - Ladislav Džatko JUNIOR
Zmluvy
pdf zmluva o poskytnutí dotácie
pdf zmluva o prevádzkovaní pohrebiska
pdf nájomná zmluva
pdf audítorska zmluva
pdf zmluva o poskytovaní služieb
pdf zmluva - CVČ Laura
pdf Zmluva PSK 2017
pdf zmluva - audit 2016
pdf nájomná zmluva - Dante
pdf zmluva VUC 2018
pdf audítorská zmluva
pdf Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - SPP
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie VUC 2019
pdf Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Fúra 2019
pdf zmluva - audit 2018
pdf Dohoda o vytvorení školského obvodu
pdf 2020 - Dodatok 1/2020 Fúra
pdf 2020 -Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu
pdf 2020 - Zmluva VUC PO
pdf 2020 Kúpna zmluva OVO
pdf 2020 Kúpna zmluva Reby
pdf 2020 - zmluva o výpožičke
pdf 2020 - Zmluva o spolupráci ELEKOS
pdf 2021- - Fúra - dodatok č. 1/2021
pdf 2021- - Zmluva o zriadení mobilného odberového miesta